Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  
Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład, którego  wchodzą: psycholog, pedagog, surdologopeda, neurologopeda, surdopedagog, pedagog wczesnego wspomagania.

 

Na zajęcia w ramach WWR  dzieci  przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

 

 

Opieką obejmujemy dzieci  od momentu wykrycia wady słuchu do podjęcia nauki w szkole zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne z powodu wady słuchu (opóźniony, nieharmonijny rozwój, różnorodne dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia rozwoju słuchu i mowy), a także z współwystępującymi z nią innymi dysfunkcjami oraz afazją.

 

 

 

 

 

 

Zajęcia w zakresie WWR odbywają się na terenie Ośrodka, w  przestronnych, dobrze wyposażonych salach wczesnego wspomagania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi do 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka.

 

 

Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

 

 • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo zaburzeń rozwoju słuchu i mowy oraz afazji,
 • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
 • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego,
 • wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej,
 • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności,
 • dostarczanie rodzicom wsparcia,
 • praca nad procesem akceptacji dziecka,
 • przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich,
 • pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich,
 • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem,
 • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka.

 

 

Do zadań zespołu WWR należą:

 

 • ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
 • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
 • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów,
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców,
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z MOPS i innymi placówkami samorządowymi wspierającymi rodzinę,
 • współpraca na rzecz dziecka i rodziny z Centrum Wolontariatu, uczelniami specjalistycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

Jeśli chcesz zapisać dziecko, tu możesz pobrać podanie.

 

 

 

  

Wiadomości

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
  00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
 • 022 831 32 09
  022 831 32 00 (fax)

Galeria zdjęć