•  

     KLAUZULA INFORMACYJNA
     O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w SOSW nr 15 jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie ul. Zakroczymska 6.
     2. W sprawie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania SOSW
      nr 15, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail   mbfo.
      iod@um.warszawa.pl   
     3. Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
     4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
     1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOSW nr 15;
     2. realizacji umów zawartych z kontrahentami SOSW nr 15;
     3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
     1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
     1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
     2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z SOSW nr 15 przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor SOSW nr 15.
     1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
     2.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
     1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
     2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
     3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
     • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
     • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
     • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
     • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
     • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
     1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
     • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
     • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
     • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
     • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

     e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
     • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;                                                           

     f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

     • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
     • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
     1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
     2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w SOSW nr 15 Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
     3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
     4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
     5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

      

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie