• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

    •   
     Zajęcia te prowadzone są przez zespół specjalistów, w  skład, którego  wchodzą: psycholog, pedagog, surdologopeda, neurologopeda, surdopedagog, pedagog wczesnego wspomagania.

      

     Na zajęcia w ramach WWR  dzieci  przyjmowane są na podstawie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które wydawane są przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

      

     Dziecko przy stoliku podczas wykonywania ćwiczeń.

      

     Opieką obejmujemy dzieci  od momentu wykrycia wady słuchu do podjęcia nauki w szkole zagrożone niepełnosprawnością lub niepełnosprawne z powodu wady słuchu (opóźniony, nieharmonijny rozwój, różnorodne dysfunkcje rozwojowe, zaburzenia rozwoju słuchu i mowy), a także z współwystępującymi z nią innymi dysfunkcjami oraz afazją.

      

      

      

      

      

      

     Zajęcia w zakresie WWR odbywają się na terenie Ośrodka, w  przestronnych, dobrze wyposażonych salach wczesnego wspomagania.

      

     Sala zajęć wczesnego wspomagania.Sala zajęć wczesnego wspomagania.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1-2 godziny, a miesięczna liczba godzin wynosi do 4 do 8 - w zależności od potrzeb dziecka.

      

      

     Celem zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jest przede wszystkim:

      

     • systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu radosnego dzieciństwa pomimo zaburzeń rozwoju słuchu i mowy oraz afazji,
     • zapobieganie pogłębianiu się nieprawidłowości rozwojowych,
     • pomoc dziecku w wykorzystaniu jego potencjału rozwojowego,
     • wyzwalanie w dziecku aktywności społecznej,
     • pomoc dziecku w osiąganiu coraz większej samodzielności,
     • dostarczanie rodzicom wsparcia,
     • praca nad procesem akceptacji dziecka,
     • przeciwdziałanie powstawaniu niekorzystnych rozwojowo postaw rodzicielskich,
     • pomoc rodzicom w coraz pełniejszym osiąganiu poczucia kompetencji rodzicielskich,
     • rozwijanie w rodzicach umiejętności dobrego komunikowania się z dzieckiem,
     • pomoc rodzicom we właściwym doborze form stymulacji dziecka.

      

      

     Do zadań zespołu WWR należą:

      

     • ocena poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju,
     • opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego,
     • prowadzenie systematycznych zajęć ogólnorozwojowych realizowanych przez specjalistów,
     • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziców,
     • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z MOPS i innymi placówkami samorządowymi wspierającymi rodzinę,
     • współpraca na rzecz dziecka i rodziny z Centrum Wolontariatu, uczelniami specjalistycznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju.

      

      

     Jeśli chcesz zapisać dziecko, podanie_wwrd.pdf

      

      

      

       

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie