• Zajęcia specjalistyczne

    •  

     W Ośrodku dzieci mają możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach rewalidacyjnych i specjalistycznych:

      

      

     LOGOPEDIA

     Dziecko z terapeutą podczas zajęć logopedycznych.Zajęciami logopedycznymi objęte są wszystkie dzieci z Ośrodka. W czasie tych zajęć wykonywane są ćwiczenia: słuchowe, oddechowe, głosowe, artykulacyjne i rozwijania mowy. Zadaniem ich jest uwrażliwienie na różnego rodzaju dźwięki, zwiększenie możliwości głosowych i poprawienie jakości głosu, usprawnienie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy, aby służyły wyrazistej wymowie głosek. Rozwijanie mowy polega na nauczaniu słownictwa i umiejętności posługiwania się nim w toku rozmowy, zwiększeniu chęci i radości mówienia. Prowadzone są zajęcia otwarte dla rodziców. W pracy z dziećmi wykorzystywane są programy komputerowe, indykatory i analizatory mowy. Stale współpracujemy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Akademią Pedagogiki Specjalnej.

     Zajęcia prowadzą surdologopedzi i neurologopedzi.

      

      

     TERAPIA PEDAGOGICZNA

     Są to zajęcia terapeutyczne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania oraz opanowaniu materiału nauczania z zakresu matematyki. W naszym Ośrodku zajęcia prowadzone są na poziomie edukacji wczesnoszkolnej oraz w uzasadnionych przypadkach na poziomie nauczania przedmiotowego, także w gimnazjum.  Zajęcia prowadzone są  indywidualnie.

      

      

     REWALIDACJA INDYWIDUALNA

     Rewalidacja indywidualna jest podstawową formą specjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu, które ma trudności w opanowaniu materiału nauczania oraz w nawiązywaniu kontaktów społecznych, z powodu różnych zaburzeń i wad. Są to zajęcia wspierające proces nauczania specjalnego, których zadaniem jest wyrównywanie braków w zakresie intelektualnym, psychoruchowym, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź nie sprzyjającymi warunkami rodzinnymi i środowiskowymi.

      

      

     MUZYKOTERAPIA

     Zajęcia z muzykoterapii mają za zadanie wspomaganie rozwoju dziecka oraz uwrażliwienie słuchu. Działają one także pobudzająco na rozwój poczucia estetyki oraz wspomagają rozładowywanie napięć emocjonalnych.

      

      

     EEG BIOFEEDBACK

     Jest to metoda zwiększająca możliwości umysłu. Podczas zajęć w przyjemny sposób uczestniczy się w grze komputerowej, którą steruje się myślami. Ćwiczenia uczą relaksu oraz poprawiają koncentrację uwagi, szybkość zapamiętywania, szybkość uczenia się, przypominanie wiedzy, nastrój i sen.

      

      

     INTEGRACJA SENSORYCZNA

     Ćwiczenia metodą integracji sensorycznej (SI) polegają na odbieraniu zmysChłopiec na zajęciach Integracji sensorycznejłami bodźców z otoczenia. Dziecko podczas terapii wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają odbiór, przesyłanie i organizację bodźców, co wpływa na poprawę koncentracji uwagi, sprawności ruchowej, koordynacji ruchowej, funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz samoświadomości. Metoda przeznaczona jest głównie dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, dzieci autystycznych, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, nadpobudliwych psychoruchowo, niesłyszących, niewidomych.

      

      

     GIMNASTYKA KOREKCYJNA

     Rodzaj ćwiczeń fizycznych których zadaniem jest korekcja postawy ciała i doprowadzenie, w miarę możliwości, do stanu prawidłowego lub niedopuszczanie do powstawania wad postawy ciała.

      

      

     Dziecko z terapeutą podczas zajęć rehabilitacji ruchowej.USPRAWNIANIE RUCHOWE

     Terapia przeznaczona jest dla wszystkich dzieci u których rozwój ruchowy, motoryczny przebiega z opóźnieniem lub nieprawidłowo. Przede wszystkim terapią objęte są dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Wskazania w orzeczeniu oraz opinia terapeuty prowadzącego dziecko to podstawa objęcia dziecka indywidualnym usprawnianiem ruchowym. Informujemy: usprawnianie ruchowe na terenie szkoły nie zastępuje rehabilitacji leczniczej, której placówka oświatowa nie prowadzi.

      

      

      

     ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ VERBOTONALNĄ

     Zajęcia oparte na metodzie verbotonalnej to specjalnie dobrane ćwiczenia oddziaływujące na rozwój motoryczny dziecka, zmysł równowagi, dzięki czemu można uwrażliwić słuch i usprawnić komunikację językową dziecka. Założeniem tej metody jest przekładanie ruchów całego ciała na ruchy narządów mowy.

      

      

     ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

     Zajęcia bazują na metodzie Weroniki Sherborne i są adresowane do dzieci z dysfunkcjami morfo-funkcjonalnymi. Opracowany i realizowany system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych zabaw ruchowych dzieci z rodzicami zwany „baraszkowaniem". Pomaga on dziecku w poznaniu siebie, świadomości własnego ciała, usprawnianiu ruchowym, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni oraz nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi osobami. Do poszczególnych ćwiczeń tej metody dodane zostały ćwiczenie rewalidacyjne, wspomagające prawidłowy rozwój dziecka słabosłyszącego.

      

      

     ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ DOBREGO STARTU

     Zajęcia te wspomagają rozwój psychomotoryczny dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

      

      

     ZAJĘCIA PROWADZONE METODĄ P. DENNISONA

     Metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka poprzez stosowanie proponowanych przez kinezjologię edukacyjną ćwiczeń ruchowych. Udział w zajęciach daje możliwość poprawienia zdolności organizacyjnych, wzmocnienia współpracy półkul mózgowych, poprawienia pamięci, usprawnienia koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej.  Efektem terapii metodą Paula Dennisona jest znaczna poprawa pisania, czytania, mowy, twórczego rysowania, sprawności ruchowej oraz ogólne podniesienie umiejętności szkolnych.

      

      

     LOGORYTMIKA

     Metoda opierająca się na połączeniu rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową. Jest to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Zastosowane podczas zajęć ćwiczenia muzyczno-ruchowe, ćwiczenia słowno-ruchowy czy swobodny ruch, który prócz muzyki, stanowi w logorytmice jeden z głównych motywów ćwiczeń, dają możliwość pracy wszystkim dzieciom niezależnie od występujących u nich deficytów rozwojowych.

     Zajęcia prowadzone przez nauczycieli przedszkola.

      

      

     TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI ART

     To program interwencji skierowanej na zmianę zachowania agresywnej młodzieży. Program ART został opracowany w Instytucie Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse w Stanach Zjednoczonych. Twórcą jest Arnold Goldstein i jego współpracownicy. Dobrze realizowany program ART pozwala uzyskać trwałą poprawę u 85% agresywnej młodzieży. Program TZA przystosowany do polskich realiów ma trzy komponenty. Jest to trening umiejętności prospołecznych, trening kontroli złości i trening wnioskowania moralnego. Program jest skutecznie realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo–wychowawczych.

     Zajęcia prowadzone przez psychologów szkolnych.

      

  • Kontakty

   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • 022 831 32 09 022 831 32 00 (fax)
   • 00-225 Warszawa, ul. Zakroczymska 6
   • https://www.facebook.com/sosw15/
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
   • poniedziałek - czwartek 8.00 - 11.00 i 13.00 - 15.00 piątek 8.00 - 15.00
   • sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl
  • Logowanie